Koenig & Bauer naplňuje vlastní prognózu pro rok 2023 a očekává v roce 2024 stabilní hospodářský vývoj

  • Předběžné údaje: tržby ve výši 1 326,8 milionu EUR; EBIT 29,9 milionu EUR;
  • Výrazný růst objednávek u Banknote Solutions segmentu Special;
  • Dr. Pleßke vyhlásil program „Spotlight“, který má koncern zaměřit na obchodní modely a technologie podporující růst a zisk;
  • Dr. Kimmich převezme ke své funkci CFO také odpovědnost za segment Special
  • Výhled na rok 2024: provozní EBIT marže a vývoj tržeb na stabilní úrovni předchozího roku;
  • Schválení budoucí dividendové politiky s poměrem vyplácení 15-35 % při cílové minimální výši dividendy 0,3 EUR na akcii v případě zisku.

Se stroji od Koenig & Bauer se zviditelní celá paleta tištěných produktů – nejen v packagingu...

Společnost Koenig & Bauer AG („Koenig & Bauer“, WKN: 719350 / ISIN: DE0007193500), přední světový dodavatel technologií pro speciální tiskové aplikace se zaměřením na obalový průmysl, oznamuje, že na základě předběžných a neauditovaných finančních údajů splnila vlastní prognózu pro uplynulý hospodářský rok 2023.

Navzdory přetrvávajícímu náročnému prostředí na světových trzích, které je dále zhoršováno řadou vedlejších vlivů, jako jsou vyšší náklady na energie, materiál a zaměstnance, bylo dosaženo konsolidovaného zisku před úroky a zdaněním (EBIT) ve výši 29,9 milionu EUR. Tím EBIT naplnil prognózu, která byla upravena 8. listopadu 2023, předpokládající úroveň 25 až 35 milionů EUR. Tržby koncernu ve výši 1 326,8 milionu EUR se pohybují na horní hranici prognostikovaných tržeb na úrovni přibližně 1,3 miliardy EUR. V předchozím roce činily tržby 1 185,7 milionu EUR a EBIT dosáhl 22,0 milionu EUR. Díky tomu se tržby zlepšily oproti předchozímu roku o 11,9 %, zatímco EBIT vzrostl o 7,9 milionu EUR, což odpovídá nárůstu o 35,9 %. EBIT marže činila 2,3 % ve srovnání s 1,9 % v předchozím roce.

I přes počáteční a následné náklady v segmentu Digital & Webfed bylo dosaženo vyšší ziskovosti především efektivnější práci s inflačními náklady (vyšší náklady na materiál, energie a personál) a intenzivnějším řízením nákladů v důsledku nedostatečného oživení poptávky ve třetím čtvrtletí. Současně se podařilo do značné míry přenést zvýšené náklady na energie, materiál a zaměstnance, zatímco dočasný nárůst materiálových nákladů se opět snížil. 

Navzdory slabšímu třetímu čtvrtletí se společnosti Koenig & Bauer podařilo ve čtvrtém čtvrtletí pokračovat v růstu, kterým vstoupila do první poloviny roku 2023. Závěrečné čtvrtletí se v této souvislosti projevilo svou obvyklou silnou stránkou, neboť tržby dosáhly 435,7 milionu EUR (v předchozím roce 380,0 milionu EUR) a EBIT 32,0 milionu EUR (v předchozím roce 25,0 milionu EUR). To představuje výrazné zlepšení oproti stejnému období předchozího roku.

Příchozí objednávky na konci roku činily 1 287,9 milionu EUR a byly tak podle očekávání mírně nižší než historicky vysoká hodnota z předchozího roku na úrovni 1 329,3 milionu EUR. Poměr Book to Bill Ratio ve čtvrtém čtvrtletí zaznamenal hodnotu 1,0, čímž překonal předchozí rok, kdy činil 0,8. Objem nevyřízených objednávek se podle plánu snížil z 950,4 milionu EUR na 911,5 milionu EUR na konci sledovaného období v důsledku realizovaných dodávek.

Segmenty: Velký počet přijatých objednávek divize Banknote Solutions v segmentu Special

Příchozí objednávky v segmentu Special vzrostly o 37,1 % na 538,8 milionu EUR na konci hospodářského roku (v předchozím roce: 392,9 milionu EUR). V samotném čtvrtém čtvrtletí dosáhly příchozí zakázky celkové výše 268,1 milionu EUR. Rozhodujícím faktorem byla objednávka pro Banknote Solutions od „Bureau of Engraving ad Printing“ Federální tiskárny Spojených států amerických ve Washingtonu, D.C. Tržby k 31. prosinci 2023 ve výši 413,7 milionu EUR byly mírně nižší než v předchozím roce, kdy činily 417,1 milionu EUR. Avšak EBIT hodnota 23,0 mil. EUR zaznamenala téměř úroveň předchozího roku (23,2 mil. EUR).

V segmentu Sheetfed se příchozí objednávky na konci hospodářského roku vyšplhaly po postupném zlepšování ve čtvrtém čtvrtletí na 606,2 milionu EUR, což je méně než v předchozím roce, kdy dosáhly mimořádně vysoké částky 813,5 milionu EUR. Tento vývoj byl charakterizován dorovnávacími efekty souvisejícími s pandemií a zvýšeným zásobením ze strany zákazníků a vlastníků značek v důsledku problémů s dodávkami a materiálem. Po silném posledním čtvrtletí se tržby zvýšily o 16,0 % na 779,8 milionu EUR (v předchozím roce 672,2 milionu EUR). Tento vývoj se odráží i v hodnotě EBIT, která vzrostla o 56,8 % na 29,8 milionu EUR (v předchozím roce: 19,0 milionu EUR), čímž segment pozitivně přispěl k zisku.  

Segment Digital & Webfed zaznamenal u příchozích objednávek nárůst 9,9% na 179,8 milionu EUR (v předchozím roce 163,6 milionu EUR). Také tržby se meziročně zvýšily o 23,2 % na 172,3 milionu EUR (v předchozím roce 139,8 milionu EUR), a to i díky úspěšnému poslednímu čtvrtletí. EBIT byl však stále zatížen počátečními a následnými náklady v souvislosti s uvedením nových produktů na trh pro flexotisk, potisk vlnité lepenky a digitální tisk, zejména ve druhém a třetím čtvrtletí, a po dvanácti měsících činil -23,9 milionu EUR (předchozí rok: -19,3 milionu EUR). 

Dr. Stephen Kimmich, CFO, k tomu uvádí: „Vzhledem k tomu, že se stále pohybujeme v mimořádně náročném tržním prostředí, jsme pokračovali v našem kurzu průběžného zlepšování provozního výsledku. Nicméně jsme si vědomi, že budoucnost společnosti Koenig & Bauer musí být ziskovější. Stejně tak jako naši úspěšní zákazníci se musíme zaměřit na hodnotové faktory, které jsou hnací silou naší transformace z výrobce tiskových strojů na technologickou společnost. Musíme se také vypořádat s výzvami světa, který se vyznačuje rychlými a nepředvídatelnými změnami."

„Spotlight“ jako výhled zaměřený na hnací síly růstu a inovace

Díky „Ofenzívě růstu 2023" přijaté v roce 2018, jejímž cílem bylo proaktivně využívat dostupné tržní příležitosti, zejména v oblasti digitálního tisku, potisku vlnité lepenky, kartonáže a flexibilních obalů a v oblasti postpressu, společnost Koenig & Bauer výrazně pokročila ve své transformaci z výrobce tiskových strojů na technologickou společnost. Společnost je tak na správné cestě, ale vnější i vnitřní faktory vedou k rostoucí komplexnosti a zvyšujícím se nákladům. Představenstvo proto na konci roku 2023 zahájilo cílený program „Spotlight“.

Předseda představenstva Dr. Andreas Pleßke shrnuje: „Stále platí, že co zaseješ, to sklidíš. Na iniciativách pro růst jsme prozíravě začali pracovat již v roce 2018. Díky této mentalitě jsme již více než 200 let lídrem v mnoha oblastech trhu a technologických oborech. A zůstaneme jím i nadále. Nyní jsme téměř dokončili fázi setby a chceme sklízet úrodu. O to se postará i program „Spotlight“, v němž upřednostňujeme iniciativy a obchodní modely, které posilují zisk a finanční sílu, nezaměřujeme se na iniciativy, které nemají přímý dopad na zisk, a optimalizujeme organizaci skupiny a segmentů i nepřímou strukturu nákladů, aby byly procesy ještě štíhlejší a vstřícnější k zákazníkům." Pod vedením Dr. Andrease Pleßkeho budou tato opatření v zásadě identifikována, realizována a dokončena v hospodářském roce 2024, i když jejich celoroční efekt se projeví až v roce 2025.

Dr. Stephen Kimmich přebírá také segment Special

V prosinci 2023 byl CFO, Dr. Stephen Kimmich, jmenován místopředsedou představenstva, aby se v rámci své funkce finančního ředitele mohl ještě více zapojit do provozních činností. Od 1. dubna 2024 převezme v představenstvu odpovědnost za segment Special, kterou dosud zastával předseda představenstva Dr. Andreas Pleßke. Prof. Dr.-Ing. Raimund Klinkner, předseda dozorčí rady, k tomu uvedl: „Dr. Kimmich si v posledních letech získal nejen mimořádně dobrou pověst na kapitálovém trhu. Svou odpovědností za naši strategii fúzí a akvizic již také určil důležitý směr pro budoucnost z provozního hlediska. Jsme přesvědčeni, že své prozíravé operativní schopnosti nyní prokáže i v segmentu Special.“

Výhled na rok 2024: provozní EBIT marže a vývoj tržeb na stabilní úrovni předchozího roku

Společnost Koenig & Bauer bude i v hospodářském roce 2024 čelit náročnému makroekonomickému prostředí. Přesto představenstvo očekává, že EBIT marže a tržby zůstanou stabilní na úrovni předchozího roku. To odpovídá provoznímu výsledku ve výši 25 až 40 milionů EUR a tržbám ve výši přibližně 1,3 miliardy EUR. EBIT skupiny za rok 2024 však bude negativně ovlivněn až o 10 milionů EUR v důsledku výdajů na veletrh drupa, největší světový veletrh tiskového a grafického průmyslu, který se bude konat v Düsseldorfu od konce května do začátku června; po tomto jednorázovém vlivu se bude EBIT skupiny pohybovat mezi 15 až 30 miliony EUR.

Očekává se, že segmenty Special a Digital & Webfed mimořádně přispějí jak k EBIT výsledkům, tak i tržbám. Naopak u segmentu Sheetfed se předpokládá neúměrně nízký podíl na výsledku a tržbách, zejména v první polovině roku 2024. Především v segmentu Sheetfed by vyčkávací postoj v období před hlavním veletrhem drupa mohl vést k zdrženlivému chování zákazníků. Vzhledem k pokračujícímu ekonomickému oslabení společnost počítá s tím, že nejpozději do finančního roku 2026 dosáhne EBIT marže ve výši 6 až 7 % z tržeb koncernu ve výši 1,5 miliardy eur. Ve střednědobém horizontu je cílem dosáhnout tržeb skupiny ve výši přibližně 1,8 miliardy EUR a EBIT marže 8 až 9 %.

Budoucí dividendová politika s poměrem výplat 15-35 % schválena

Vzhledem k vývoji zisku v hospodářském roce 2023 a přetrvávajícímu náročnému prostředí na světových ekonomických trzích navrhne představenstvo a dozorčí rada valné hromadě, aby byl čistý zisk vytvořený holdingovou společností Koenig & Bauer AG převeden do nerozděleného zisku, a tím bylo upuštěno od výplaty dividend za hospodářský rok 2023. Protože je však pro společnost Koenig & Bauer velmi důležitá přiměřená účast akcionářů na úspěchu společnosti, byla přijata budoucí dividendová politika, jejímž cílem je v případě ziskového vývoje hospodaření v daném roce rozdělit 15-35 % konsolidovaného čistého zisku s minimální dividendou ve výši 0,3 EUR na akcii.

Společnost zveřejní auditovanou roční účetní závěrku a výroční zprávu za rok 2023 dne 27. března 2024. Ve stejný den uspořádá Koenig & Bauer telekonferenci (v angličtině) pro analytiky a investory. Telekonference bude následně k dispozici na internetových stránkách společnosti Koenig & Bauer. 

Mio. €20222023
Příchozí objednávky
Sheetfed813,5606,2
Digital & Webfed163,6179,8
Special392,9538,8
Převod-40,7-36,9
Celkem1.329,31.287,9
 
Tržby
Sheetfed672,2779,8
Digital & Webfed139,8172,3
Special417,1413,7
Převod-43,4-39,0
Celkem1.185,71.326,8
 
EBIT
Sheetfed19,029,8
Digital & Webfed-19,3-23,9
Special23,223,0
Převod-0,91,0
Celkem22,029,9

Downloads

Lena Landenberger
Head of Investor Relations

Friedrich-Koenig-Straße 4
97080 Würzburg
Germany

T: +49 931 909-4085
E-Mail

Objednat tištěné brožury
    Objednat