Ochrana osobních údajů u Koenig & Bauer

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI KOENIG & BAUER (CEE) SP. Z O.O.

účinné od 25. května 2018.

Koenig & Bauer (CEE) Sp. z o.o., podnikající v ČR prostřednictvím Koenig & Bauer (CEE) Sp. z o.o. organizační složka, IČ 24816281, se sídlem Praha 8 -Karlín, Pobřežní 249/46, PSČ 18600, vyvíjí veškeré úsilí k ochraně soukromí osob, s nimiž spolupracuje na základě uzavřených smluv, stejně tak soukromí potenciálních prodejců, uchazečů o zaměstnání a zástupců společností ve skupině.

Přijímáme tento dokument zvaný Zásady zpracování osobních údajů, abychom zajistili zákonné, spravedlivé a transparentní zpracování vašich osobních údajů.

Zásady zpracování osobních údajů stanovují, jakým způsobem nakládáme s vašimi osobními údaji a jaká máte práva v souvislosti s jejich zpracováním.

1. DEFINICE UŽÍVANÉ V ZÁSADÁCH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaj -veškerá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Zásady zpracování osobních údajů upravují, jakým způsobem nakládáme s vašimi osobními údaji, které nám byly svěřeny.

My, naše -Koenig & Bauer (CEE) Sp. z o.o., podnikající v ČR prostřednictvím Koenig & Bauer (CEE) Sp. z o.o. organizační složka, IČ 24816281, se sídlem Praha 8 -Karlín, Pobřežní 249/46, PSČ 18600.

Vy, vaše – jakákoliv fyzická osoba, která je s námi v právním poměru a jejíž osobní údaje zpracováváme, konkrétně prodejci, zástupci prodejců, uchazeči o zaměstnání nebo zástupci společností ve skupině.

GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Zpracovatelé -subjekty, kterým můžeme předat některé vaše osobní údaje v souvislosti s výkonem určitých činností nebo služeb konaných našim jménem. Tyto subjekty nemohou s vašimi osobními údaji nakládat, dokud jim k tomu neudělíme pokyny, a pouze v takovém rozsahu, který vymezíme. Tyto subjekty uchovávají vaše osobní údaje v bezpečí a jen po námi určenou dobu nebo po dobu, kterou požaduje platné právo.

2. KDO SPRAVUJE VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE A JAK JE MŮŽETE KONTAKTOVAT?

My jsme správcem vašich osobních údajů. To znamená, že rozhodujeme, jakým způsobem a za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje. Vyvíjíme veškeré úsilí k zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů. Osobní údaje, které nám byly svěřeny, neprodáváme třetím osobám.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování vašich osobních údajů nás prosím kontaktujte na níže uvedené adrese nebo emailem:

Koenig & Bauer (CEE) Sp. z o.o. organizační složka, Praha 8 -Karlín, Pobřežní 249/46, PSČ 18600., email: cs@koenig-bauer.com, tel.: 222 319 555

3. JAKÝM ZPŮSOBEM ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

V souvislosti s naší činností zpracováváme osobní údaje různých osob pro různé účely, v různém rozsahu a na různých právních základech stanovených GDPR. Abychom Vám poskytli nejsrozumitelnější informace, rozdělili jsme způsoby zpracování podle druhu účelu zpracování osobních údajů.

ZÁKAZNÍCI A POTENCIÁLNÍ ZÁKAZNÍCI

I. Účel zpracování osobních údajů

Zpracováváme vaše osobní údaje za účelem podání nebo přijetí nabídky, nebo za účelem uzavření a plnění smlouvy, která je pro nás závazná.

Doba zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje pro tento účel zpracováváme po dobu vyjednávání o uzavření smlouvy, trvání smlouvy a účtování vzájemných závazků a po dobu trvání promlčecí lhůty platné pro tento druh smlouvy.

Právní základ zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy (čl. 6.1 (b) GDPR).

II. Účel zpracování osobních údajů

Zpracováváme vaše osobní údaje za účelem splnění zákonných povinností uchovávat účetní záznamy, jako jsou faktury s DPH nebo jiné záznamy požadované zákonem. Tuto povinnost nám ukládá zákon o účetnictví a různé zákony upravující výběr daní.

Doba zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje pro tento účel zpracováváme po dobu 10 let od počátku roku následující po účetním roce, v němž byly záznamy vytvořeny.

Právní základ zpracování osobních údajů

Splnění právní povinnosti (čl. 6.1 (c) GDPR).

III. Účel zpracování osobních údajů

Zpracováváme vaše osobní údaje za účelem ověření solventnosti v souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy, pokud je to nezbytné.

Doba zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje pro tento účel zpracováváme po dobu vyjednávání o uzavření smlouvy a trvání smlouvy.

Právní základ zpracování osobních údajů

Naším oprávněným zájmem je ověření a hodnocení solventnosti našich klientů (čl. 6.1 (f) GDPR).

Kategorie příjemců vašich osobních údajů

a) Dodavatelé IT služeb Využíváme služeb subjektů poskytujících profesionální IT služby. Chceme, aby vaše osobní údaje byly chráněné, aktuální a utajené.

b)    Profesionální poskytovatelé právních služeb a subjekty vykonávající vymáhání pohledávek Využíváme služeb subjektů poskytujících profesionální audit, právní služby a vymáhání pohledávek na základě právních vztahů s našimi klienty.

c) Subjekty poskytující poštovní a kurýrní služby Využíváme služeb subjektů poskytujících profesionální poštovní a kurýrní služby. d) Účetní služby Využíváme služeb subjektů poskytujících profesionální účetní a mzdové služby. e) Společnosti ve skupině podniků Některé osobní údaje klientů a potenciálních klientů můžeme předávat společnostem v naší skupině podniků za účelem zajištění efektivní koordinace a provedení objednávky, udržení kvality služeb a profesionální podpory poskytované našim klientům. f) Obchodní partneři Některé osobní údaje klientů a potenciálních klientů můžeme předávat našim obchodním partnerům v regionu za účelem zajištění efektivní koordinace a provedení objednávky, zajištění kvality služeb a profesionální podpory poskytované našim klientům, a to kdykoliv na základě vašeho dobrovolného souhlasu.

POSKYTOVATELÉ SLUŽEB A POTENCIÁLNÍ POSKYTOVATELÉ SLUŽEB

I.     Účel zpracování osobních údajů

Zpracováváme vaše osobní údaje za účelem provedení vyjednávání o naší spolupráci a plnění smlouvy.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje pro tento účel zpracováváme po dobu vyjednávání o uzavření smlouvy, plnění smlouvy, účtování vzájemných závazků a po dobu trvání promlčecí lhůty platné pro tento druh smlouvy.

Právní základ zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy (čl. 6.1 (b) GDPR).

II.   Účel zpracování osobních údajů

Zpracováváme vaše osobní údaje za účelem splnění zákonných povinností uchovávat účetní záznamy, jako jsou faktury s DPH nebo jiné záznamy požadované zákonem. Tuto povinnost nám ukládá zákon o účetnictví a různé zákony upravující výběr daní.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje pro tento účel zpracováváme po dobu 10 let od počátku roku následující po účetním roce, v němž byly záznamy vytvořeny.

Právní základ zpracování osobních údajů

Splnění právní povinnosti (čl. 6.1 (c) GDPR).

III. Účel zpracování osobních údajů

Zpracováváme vaše osobní údaje za účelem ověření solventnosti v souvislosti s uzavřením a plnění smlouvy, pokud je to nezbytné.

Doba zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje pro tento účel zpracováváme po dobu vyjednávání o uzavření smlouvy a trvání smlouvy.

Právní základ zpracování osobních údajů

Naším oprávněným zájmem je ověření a hodnocení solventnosti našich klientů (čl. 6.1 (f) GDPR).

Kategorie příjemců vašich osobních údajů

a) Dodavatelé IT služeb Využíváme služeb subjektů poskytujících profesionální IT služby. Chceme, aby vaše osobní údaje byly chráněné, aktuální a utajené. b) Profesionální poskytovatelé právních služeb a subjekty vykonávající vymáhání pohledávek Využíváme služeb subjektů poskytujících profesionální audit, právní služby a vymáhání pohledávek na základě právních vztahů s našimi klienty. c) Subjekty poskytující poštovní a kurýrní služby Využíváme služeb subjektů poskytujících profesionální poštovní a kurýrní služby. d) Účetní služby Využíváme služeb subjektů poskytujících profesionální účetní a mzdové služby.

ZÁSTUPCI KLIENTŮ A POTENCIÁLNÍCH KLIENTŮ Kategorie osobních údajů

Zpracováváme pouze vaše osobní údaje, jako jsou: jméno, příjmení, pracovní pozice, kontaktní údaje místa zaměstnání, pracovní telefonní číslo a pracovní email.

Zdroj osobních údajů

Vaše osobní údaje nám byly předány od potenciálního klienta, se kterým vyjednáváme o uzavření smlouvy, nebo od našeho klienta, se kterým jsme uzavřeli smlouvu, a jehož jste zaměstnancem nebo zástupcem. Informace o tomto subjektu vám poskytujeme během našeho prvního kontaktu.

I. Účel zpracování osobních údajů

Zpracováváme vaše osobní údaje za účelem vyjednávání a uzavření smlouvy a splnění našich závazků plynoucích z našeho právního vztahu se subjektem, jehož jste zaměstnancem nebo zástupcem.

Doba zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje pro tento účel zpracováváme po dobu vyjednávání o uzavření smlouvy, plnění smlouvy a vedení účetnictví, a po dobu trvání promlčecí lhůty platné pro tento druh smlouvy se subjektem, jehož jste zaměstnancem nebo zástupcem, nebo dokud nevznesete námitku nebo vaši námitku neschválíme.

Právní základ zpracování osobních údajů

Naším oprávněným zájmem je usilovat o uzavření a plnění smlouvy a právních vztahů mezi námi a subjektem, jehož jste zaměstnancem nebo zástupcem (čl. 6.1 (f) GDPR).

II. Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme předat jiné společnosti ve skupině za účelem zlepšení komunikace v souvislosti s vyjednáváním o uzavření smlouvy, v souvislosti s již uzavřenými smlouvami, provedením objednávky nebo kontrolou kvality našich služeb.

Doba zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje pro tento účel zpracováváme po dobu vyjednávání o uzavření smlouvy, plnění smlouvy a vedení účetnictví, a po dobu trvání promlčecí lhůty platné pro tento druh smlouvy se subjektem, jehož jste zaměstnancem nebo zástupcem, nebo dokud nevznesete námitku nebo neschválíme vaši námitku.

Právní základ zpracování osobních údajů

Naším oprávněným zájmem je zajištění vysoké kvality vyjednávání, služeb a plnění smluv, jakož i koordinování a zlepšování plnění smluv se subjektem, jehož jste zaměstnancem nebo zástupcem (čl. 6.1 (f) GDPR).

Kategorie příjemců vašich osobních údajů

a) Dodavatelé IT služeb Využíváme služeb subjektů poskytujících profesionální IT služby. Chceme, aby vaše osobní údaje byly chráněné, aktuální a utajené. b) Profesionální poskytovatelé právních služeb Využíváme služeb subjektů poskytujících profesionální právní služby. c) Subjekty poskytující poštovní a kurýrní služby

Využíváme služeb subjektů poskytujících profesionální poštovní a kurýrní služby. d) Účetní služby Využíváme služeb subjektů poskytujících profesionální účetní a mzdové služby. e) Společnosti ve skupině podniků Některé osobní údaje klientů a potenciálních klientů můžeme předávat společnostem v naší skupině podniků za účelem zajištění efektivní koordinace a provedení objednávky, udržení kvality služeb a profesionální podpory poskytované našim klientům. f) Obchodní partneři Některé osobní údaje klientů a potenciálních klientů můžeme předávat našim obchodním partnerům v regionu za účelem zajištění efektivní koordinace a provedení objednávky, zajištění kvality služeb a profesionální podpory poskytované našim klientům, a to kdykoliv na základě vašeho dobrovolného souhlasu.

ZÁSTUPCI POSKYTOVATELŮ SLUŽEB A POTENCIÁLNÍ POSKYTOVATELÉ SLUŽEB Kategorie osobních údajů

Zpracováváme pouze vaše osobní údaje, jako jsou: jméno, příjmení, pracovní pozice, kontaktní údaje místa zaměstnání, pracovní telefonní číslo a pracovní email.

Zdroj osobních údajů

Vaše osobní údaje nám byly předány od subjektu, se kterým vyjednáváme a uzavíráme smlouvu jako s naším poskytovatelem služeb, a jehož jste zaměstnancem nebo zástupcem. Informace o tomto subjektu vám poskytujeme během našeho prvního kontaktu.

Účel zpracování osobních údajů

Zpracováváme vaše osobní údaje za účelem vyjednávání smlouvy, uzavření smlouvy a splnění našich povinností plynoucích z našeho právního vztahu se subjektem, jehož jste zaměstnancem nebo zástupcem.

Doba zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje pro tento účel zpracováváme po dobu vyjednávání o uzavření smlouvy, plnění smlouvy a vedení účetnictví, a po dobu trvání promlčecí lhůty platné pro tento druh smlouvy uzavřené se subjektem, jehož jste zaměstnancem nebo zástupcem, nebo dokud nevznesete námitku nebo vaši námitku neschválíme.

Právní základ zpracování osobních údajů

Naším oprávněným zájmem je usilovat o uzavření a plnění smlouvy a právních vztahů mezi námi a subjektem, jehož jste zaměstnancem nebo zástupcem (čl. 6.1 (f) GDPR).

Kategorie příjemců vašich osobních údajů

a) Dodavatelé IT služeb

Využíváme služeb subjektů poskytujících profesionální IT služby. Chceme, aby vaše osobní údaje byly chráněné, aktuální a utajené. b) Profesionální poskytovatelé právních služeb Využíváme služeb subjektů poskytujících profesionální právní služby. c) Subjekty poskytující poštovní a kurýrní služby Využíváme služeb subjektů poskytujících profesionální poštovní a kurýrní služby. d) Účetní služby Využíváme služeb subjektů poskytujících profesionální účetní a mzdové služby.

ZÁSTUPCI SPOLEČNOSTÍ VE SKUPINĚ PODNIKŮ Kategorie osobních údajů

Zpracováváme pouze vaše osobní údaje, jako jsou: jméno, příjmení, pracovní pozice, kontaktní údaje společnosti ve skupině, jejímž jste zástupcem, pracovní telefonní číslo a pracovní email.

Zdroj osobních údajů

Vaše osobní údaje nám byly předány společností ve skupině podniků, se kterou spolupracujeme. Informace o tomto subjektu vám poskytneme během našeho prvního kontaktu.

Účel zpracování osobních údajů

Zpracováváme vaše osobní údaje za účelem zlepšení komunikace v souvislosti s vyjednáváním, v souvislosti s uzavřenými smlouvami s klienty a potenciálními klienty, plněním a podporou objednávek, jakož i kontrolou kvality a zajištění odpovídající úrovně našich služeb.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pro tento účel po dobu, po kterou jste zástupcem společnosti ve skupině, a po nezbytně nutnou dobu pro výše zmíněné účely, nebo dokud nevznesete námitku nebo vaši námitku neschválíme.

Právní základ zpracování osobních údajů

Naším oprávněným zájmem je zajištění bezproblémové komunikace v souvislosti s vyjednáváním, v souvislosti s uzavřenými smlouvami s klienty a potenciálními klienty, plněním a podporou objednávek, jakož i kontrolou kvality a zajištění odpovídající úrovně našich služeb (čl. 6.1 (f) GDPR).

Kategorie příjemců vašich osobních údajů

a) Dodavatelé IT služeb

Využíváme služeb subjektů poskytujících profesionální IT služby. Chceme, aby vaše osobní údaje

byly chráněné, aktuální a utajené. b) Profesionální poskytovatelé právních služeb

Využíváme služeb subjektů poskytujících profesionální právní služby.

c) Subjekty poskytující poštovní a kurýrní služby Využíváme služeb subjektů poskytujících profesionální poštovní a kurýrní služby. d) Účetní služby Využíváme služeb subjektů poskytujících profesionální účetní a mzdové služby.

UCHAZEČI O ZAMĚSTNÁNÍ

I. Účel zpracování osobních údajů

Zpracováváme vaše osobní údaje, a to zejména: jméno, příjmení, jména rodičů, datum narození, bydliště (doručovací adresa), telefonní číslo, email, vaše vzdělání a záznamy o předchozím zaměstnání za účelem provedení náboru do zaměstnání.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pro tento účel až do ukončení procesu náboru zaměstnance, který vede k přijetí nebo k odmítnutí zaměstnání.

Právní základ zpracování osobních údajů

Provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (čl. 6.1 (b) GDPR) a ochrana našich oprávněných zájmů (čl. 6.1 (f) GDPR).

II. Účel zpracování osobních údajů

Zpracováváme vaše osobní údaje, odlišné od výše zmíněných nebo uvedených ve vaší žádosti o zaměstnání (životopisu) za účelem provedení náboru do zaměstnání.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pro tento účel až do ukončení náboru zaměstnance, který vede k přijetí nebo k odmítnutí zaměstnání, nebo do odvolání vašeho souhlasu se zpracováním těchto osobních údajů za tímto účelem.

Právní základ zpracování osobních údajů

Dobrovolný souhlas (čl. 6.1 (a) GDPR) a ochrana našich oprávněných zájmů (čl. 6.1 (f) GDPR).

III. Účel zpracování osobních údajů

Zpracováváme vaše osobní údaje za účelem budoucího náboru do zaměstnání.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pro tento účel až do ukončení náboru na pozice, které odpovídají vašim zájmům nebo vašemu vzdělání, nebo do odvolání vašeho souhlasu se zpracováním těchto osobních údajů za tímto účelem.

Právní základ zpracování osobních údajů

Dobrovolný souhlas (čl. 6.1 (a) GDPR).

Kategorie příjemců vašich osobních údajů

a) Dodavatelé IT služeb Využíváme služeb subjektů poskytujících profesionální IT služby. Chceme, aby vaše osobní údaje byly chráněné, aktuální a utajené. b) Subjekty zajišťující nábor zaměstnanců Využíváme služeb subjektů poskytujících nábor zaměstnanců v souladu s interními předpisy těchto subjektů.

RODINNÝ PŘÍSLUŠNÍCI ZAMĚSTNANCŮ A POSKYTOVALŮ SLUŽEB Kategorie osobních údajů

Zpracováváme vaše osobní údaje, a to zejména: jméno, příjmení, datum narození, bydliště (doručovací adresa), váš vztah k našemu zaměstnanci nebo k poskytovateli služeb. .

Zdroj osobních údajů

Vaše osobní údaje nám byly dobrovolně poskytnuty naším zaměstnancem nebo poskytovatelem služeb.

Účel zpracování osobních údajů

Zpracováváme vaše osobní údaje za účelem pořádání akcí pro naše zaměstnance, poskytovatele služeb a jejich rodinné příslušníky.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pro tento účel po dobu, po kterou jste ve vztahu k našemu zaměstnanci nebo k poskytovateli služeb, a po nezbytně nutnou dobu pro výše zmíněné účely, nebo dokud nevznesete námitku nebo vaši námitku neschválíme.

Právní základ zpracování osobních údajů

Naším oprávněným zájmem je zajištění firemní soudržnosti, podpora dobrých vztahů na pracovišti a rozvoj zaměstnanců (čl. 6.1 (f) GDPR).

Kategorie příjemců vašich osobních údajů

a) Subjekty pořádající hromadné akce Využíváme služeb subjektů zajišťující profesionální pořádání akcí pro naše zaměstnance, poskytovatele služeb a jejich rodinné příslušníky. c) Dodavatelé IT služeb Využíváme služeb subjektů poskytující profesionální IT služby a nástroje nezbytné k hodnocení způsobilosti našich zaměstnanců a plnění našich povinností zaměstnavatele. Chceme, aby vaše osobní údaje byly chráněné, aktuální a důvěrné. d) Účetní služby

Využíváme služeb subjektů poskytujících profesionální účetní a mzdové služby. e) Profesionální poskytovatelé právních služeb Využíváme služeb subjektů poskytujících profesionální právní služby. f) Subjekty poskytující poštovní a kurýrní služby Využíváme služeb subjektů poskytujících profesionální poštovní a kurýrní služby.

4.    JAKÁ MÁTE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Zajišťujeme uplatnění níže uvedených práv. Vaše práva můžete uplatnit podáním žádosti na níže uvedené kontaktní údaje.

Právo svůj souhlas kdykoliv odvolat

Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů je účinné od okamžiku odvolání. Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů neovlivňuje naše zákonné zpracování prováděné před tímto odvoláním.

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů nemá pro vás žádné negativní důsledky. Nicméně takovéto odvolání může bránit v pokračování poskytování služeb, jež poskytujeme pro vás nebo ve vašem využívání našich funkcí, které mohou být poskytovány jen s vaším souhlasem.

Právní základ: čl. 7.3 GDPR.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti užití osobních údajů, které se vás týkají, pokud tyto osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud bude vaše námitka shledána oprávněnou a není zde žádný jiný právní základ pro zpracování vašich osobních údajů, vymažeme vaše osobní údaje, ohledně jejichž použití jste vznesli námitky.

Právní základ: čl. 21 GDPR.

Právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“)

Máte právo požadovat výmaz všech nebo některých vašich osobních údajů.

Navzdory žádosti o výmaz vašich osobních údajů v souvislosti s námitkou nebo odvoláním souhlasu se zpracováním, můžeme uchovávat určité osobní údaje v rozsahu nezbytném k vytvoření, uplatnění nebo vymáhání jakýchkoliv nároků vztahujících se ke zpracování vašich osobních údajů. To se týká osobních údajů zahrnujících zejména: jméno, příjmení, údaje o vašem souhlasu nebo historii činností, které uchováváme za účelem vyřizování stížností a nároků vztahujících se k našemu zpracování osobních údajů v souvislosti se vzniklým právním vztahem mezi námi. Osobní údaje pro tento účel zpracováváme po dobu trvání tohoto účelu a následně po dobu 10 let od ukončení našeho právního poměru. Právním základem zpracování vašich osobních údajů pro tento účel je náš oprávněný zájem (čl. 6.1 (f) GDPR).

Právní základ: čl. 17 GDPR.

Právo požadovat omezení zpracování osobních údajů

Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. Pokud takovou žádost podáte, až do jejího vyřízení nebudete moci využívat určité funkce nebo služby, které zahrnují zpracování osobních údajů uvedených v žádosti. Již vás také nebudeme kontaktovat.

Právní základ: čl. 18 GDPR.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje, a pokud je tomu tak, máte právo na:

a)    získání přístupu k vašim osobním údajům;

b)    získání údajů o účelu zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců těchto osobních údajů, plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo o kritériích použitých ke stanovení této doby, o vašich právech podle GDPR a právu podat stížnost u dozorového úřadu, zdrojích osobních údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému zpracování, včetně profilování a záruk uplatňovaných v souvislosti s předáváním osobních údajů mimo Evropskou unii;

c)    získání kopie vašich osobních údajů.

Právní základ: čl. 15 GDPR.

Právo osobní údaje opravit či doplnit

Máte právo požadovat opravu vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné, a doplnit je (pokud jsou neúplné).

Právní základ: čl. 16 GDPR.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo získat vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, a předat tyto údaje jinému správci osobních údajů dle vašeho výběru, např. veřejně prospěšné organizaci.

Máte také právo požadovat, abychom vaše osobní údaje předali přímo jinému správci osobních údajů, pokud je to technicky možné.

Právní základ: čl. 20 GDPR.

Právo podat stížnost

Můžete podat stížnosti, dotazy nebo žádosti týkající se zpracování vašich osobních údajů a výkonu vašich práv.

Pokud se domníváte, že vaše právo na ochranu osobních údajů nebo jiná vaše práva podle GDPR byla porušena, máte právo podat stížnost k dozorovému úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).

Právní základ: čl. 13.2 (d) GDPR.

5.    JE POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ POVINNÉ?

Poskytnutí osobních údajů není povinné. Nicméně, poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro vyjednávání o uzavření smlouvy, uzavření smlouvy, pro navázání kontaktu s vámi, k výkonu vzájemných povinností, k pokračování v náboru zaměstnanců a ke spojení se s vámi v souvislosti s provedením objednávky našeho klienta.

6.    BUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁNY DO ZEMÍ MIMO EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR?

Během naší činnosti nebudeme předávat vaše osobní údaje do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP).

7.    BUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POUŽITY K PROFILOVÁNÍ NEBO K JINÉMU AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVÁNÍ?

Vaše osobní údaje nebudou podléhat profilování nebo jinému automatizovanému rozhodování.

8.    DODATKY K ZÁSADÁM ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podle potřeby můžeme tyto Zásady zpracování osobních údajů měnit nebo doplňovat. O jakékoliv změně nebo doplnění informací vás budeme informovat na našich webových stránkách a v případě provedení zásadnějších změn vám můžeme zaslat individuální oznámení na emailovou adresu, kterou jste nám poskytli, nebo jiným způsobem, na kterém jsme se dohodli. 

Objednat tištěné brožury
    Objednat