Podmínky užívání

1. Rozsah působnosti


1.1

Užívání těchto internetových stránek nabízených společností Koenig & Bauer AG a/nebo jejími dceřinými společnostmi (dále jen: „Internetové stránky KBA“) je přípustné výhradně na základě těchto Podmínek. Tyto Všeobecné podmínky pro užívání mohou být v jednotlivých případech doplněny, modifikovány nebo nahrazeny dalšími podmínkami, např. pro získání produktů a/nebo služeb. Přihlášením, nebo v případech, kdy se zvláštní přihlášení nevyžaduje, tedy zahájením užívání, dochází k akceptaci platnosti těchto Podmínek pro užívání v aktuálním znění.

1.2

Pokud uživatel při užívání Internetových stránek KBA jedná jako podnik nebo za podnik, tzn. v rámci vykonávání podnikatelské či samostatné výdělečné činnosti, nebo pro veřejnoprávní subjekt, nelze aplikovat § 312e odst. 1 Sb. 1 č. 1 - 3 občanského zákoníku (BGB).

1.3

U internetových nabídek, které se orientují na podniky nebo veřejnoprávní subjekty, je příslušný podnik či veřejnoprávní subjekt zastoupen uživatelem, a musí se počítat s jeho jednáním a znalostmi.  

2. Plnění

2.1

Společnost KBA dává na Internetových stránkách KBA k dispozici určité informace a dokumentace, a sice k nahlížení nebo ke stažení.

2.2

Společnost KBA je oprávněna kdykoli provoz Internetových stránek KBA zcela nebo částečně zastavit. Vzhledem k povaze internetu a počítačových systémů nemůže společnost KBA nepřetržitou dostupnost Internetových stránek KBA zaručit.

3. Registrace, heslo

3.1

Některé z Internetových stránek KBA mohou být chráněny heslem. Přístup na tyto stránky je v zájmu bezpečnosti obchodního styku možný pouze registrovaným uživatelům. Na registraci ze strany společnosti KBA neexistuje žádný nárok. Společnost KBA si vyhrazuje především právo podrobit dosud volně přístupné internetové stránky registrační povinnosti. Společnost KBA je oprávněna kdykoli zrušit oprávnění k přístupu zablokováním přístupových údajů bez nutnosti udání důvodů, obzvláště pokud uživatel

  •     uvedl chybné údaje k registraci,
  •     porušil tyto Podmínky nebo povinnosti řádné péče při zacházení s přístupovými údaji,
  •     porušil aplikovatelná práva při přístupu nebo užívání Internetových stránek KBA, nebo
  •     po dlouhou dobu Internetové stránky KBA nepoužíval.


3.2

Je-li vyžadována registrace, je uživatel povinen poskytnout pro registraci pravdivé údaje a v případě jakýchkoli pozdějších změn tyto společnosti KBA neprodleně (pokud je požadováno: online) sdělit. Uživatel zajistí, aby mu chodily e-maily, které jsou zasílány na jím uvedenou e-mailovou adresu.

3.3

Uživatel zajistí, aby uživatelské údaje nebyly přístupné třetím osobám, a ručí za všechny objednávky a jiné aktivity provedené pod těmito uživatelskými údaji. Po každém užití je nutné oblast chráněnou heslem opustit. Pokud se uživatel dozví, že třetí osoby uživatelské údaje zneužívají, je povinen společnost KBA neprodleně písemně, příp. předem e-mailem, informovat.

3.4

Po doručení sdělení dle bodu 3.3 společnost KBA přístup do oblasti chráněné heslem s těmito uživatelskými údaji zablokuje. Odblokování je možné až na zvláštní žádost uživatele u společnosti KBA nebo po nové registraci.

3.5

Uživatel může kdykoli písemně vyžadovat vymazání své registrace, pokud vymazání nebrání při realizaci probíhajících smluvních vztahů. Společnost KBA v takovém případě vymaže všechny údaje uživatele a veškerá další uložená data o uživateli, jakmile již nebudou potřeba.

4. Práva k užívání informací, softwaru a dokumentace

4.1

Užívání informací a dokumentací daných k dispozici na Internetových stránkách KBA podléhá těmto Podmínkám, nebo, v případě aktualizací informací nebo dokumentací, příslušným licenčním podmínkám, které byly již dříve se společností KBA dojednány. Samostatně dojednané licenční podmínky, např. při stahování softwaru, mají před těmito Podmínkami přednost.

4.2

Společnost KBA uděluje uživateli nevýlučné a nepřenosné právo užívat informace poskytnuté na Internetových stránkách KBA v takovém rozsahu, jak bylo dojednáno, nebo pokud nebylo dojednáno, jak to odpovídá v rámci poskytnutí a postoupení ze strany společností KBA sledovanému účelu.

4.3

Informace a dokumentace jsou chráněny jak zákony o autorských právech, tak mezinárodními smlouvami o autorských právech, a také dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví. Uživatel tato práva respektuje, především neodstraňuje alfanumerické kódy, ochranné známky a záznamy o autorských právech z informací, ze softwaru, z dokumentace, ani z jejich kopií.

4.4

§§ 69a násl. zákona o autorských právech (Urheberrechtsgesetz) zůstávají dále nedotčena.

5. Duševní vlastnictví

5.1

Kromě užívacích práv nebo jiných práv výslovně poskytnutých v tomto dokumentu nebudou uživateli udělena žádná jiná práva jakéhokoli druhu, obzvláště pak na název společnosti a na práva průmyslového vlastnictví, jako jsou patenty, užitné vzory nebo ochranné známky, ani nepřísluší společnosti KBA povinnost taková práva udělovat.

5.2

Uloží-li uživatel na Internetové stránky KBA nápady a podněty, smí je společnost KBA bezplatně použít pro vývoj, vylepšení a k prodeji produktů ze svého portfolia.  


6. Povinnosti uživatele

6.1

Uživatel při užívání Internetových stránek KBA nesmí:

  •     porušit práva průmyslového vlastnictví a autorská práva nebo jiná vlastnická práva;
  •     předávat obsahy s viry, tzv. trojskými koňmi nebo jinými programy, které by mohly poškodit software;
  •     zadávat, ukládat nebo odesílat hypertextové odkazy nebo obsahy, ke kterým nemá oprávnění, obzvláště pak, porušují-li tyto hypertextové odkazy či obsahy povinnost mlčenlivosti nebo jsou-li protiprávní; nebo
  •     šířit reklamu nebo nevyžádané e-maily (tzv. „spam“) nebo nevhodné varování před viry, poruchami a podobně, nebo vyzývat k účasti na výherních hrách, pyramidových systémech, řetězových dopisech a podobných akcích.


6.2

Společnost KBA smí kdykoli zablokovat přístup na Internetové stránky KBA, obzvláště pak poruší-li uživatel své povinnosti vyplývající z těchto Podmínek.


7. Hypertextové odkazy

Internetové stránky KBA mohou obsahovat hypertextové odkazy na internetové stránky třetích stran. Společnost KBA nenese za obsahy těchto internetových stránek odpovědnost, ani se s těmito internetovými stránkami a jejich obsahy neztotožňuje, protože nemůže sdílené informace kontrolovat a za zde uváděné obsahy a informace ani není zodpovědná. Jejich užívání probíhá na vlastní nebezpečí uživatele.


8. Odpovědnost za vady právní a faktické

8.1

Jsou-li informace, software nebo dokumentace přenechávány bezplatně, je odpovědnost za faktické a právní vady informací, softwaru a dokumentace, obzvláště pak za jejich správnost, bezchybnost, nezatíženost ochrannými či autorskými právy třetích osob, úplnost a/nebo použitelnost – kromě úmyslu nebo lsti - vyloučena.

8.2

Informace na Internetových stránkách KBA mohou obsahovat specifikace nebo obecné popisy technických možností produktů, které v ojedinělých případech (např. z důvodu změny produktu) nemusí být vždy k dispozici. Požadované výkonnostní parametry produktů je proto v jednotlivých případech potřeba při nákupu dojednat.

9. Další záruky, viry

9.1

Odpovědnost společnosti KBA za vady právní a faktické se řídí podle ustanovení bodu 8 těchto Podmínek pro užívání. Jakékoli další záruky společnosti KBA jsou vyloučeny, nejedná-li se např. o povinnou odpovědnost za vady v případě úmyslu, hrubé nedbalosti, újmy na životě, těle a zdraví, převzetí záruky za stav produktů, úmyslného zamlčení vady nebo porušení podstatných smluvních povinností. Náhrada škody v případě porušení podstatných smluvních povinností je však omezena na předvídatelné škody typické pro daný typ smlouvy, pokud se nejedná o úmyslné pochybení nebo hrubou nedbalost.

9.2

Ačkoli se společnost KBA neustále snaží udržovat Internetové stránky KBA bez virů, nenese za to, že stránky neobsahují viry, žádnou odpovědnost. Před stahováním informací si uživatel pro vlastní ochranu a současně pro zabránění virům na Internetových stránkách KBA zajistí přiměřené bezpečnostní nástroje a antivirový scanner.

9.3

Změna důkazního břemena na úkor uživatele není spojena s výše uvedenými ustanoveními v bodech 9.1 a 9.2.

10. Vedlejší ujednání, soudní příslušnost, aplikovatelné právo

10.1

Vedlejší ujednání vyžadují písemnou formu.

10.2

Místem soudní příslušnosti, je-li uživatel obchodník ve smyslu obchodního zákoníku (HGB), je Würzburg

10.3

Společnost Koenig & Bauer Aktiengesellschaft a/nebo její dceřiné společnosti provozují jednotlivé stránky Internetových stránek KBA a zodpovídají za ně. Stránky zohledňují požadavky příslušné země, ve které má odpovědná společnost své sídlo. Společnost KBA nenese zodpovědnost za to, že informace a/nebo dokumentace z Internetových stránek KBA mohou být nahlíženy nebo stahovány i na místech mimo příslušnou zemi. Pokud se na Internetové stránky KBA dostanou uživatelé z místa mimo příslušnou zemi, nesou odpovědnost za dodržování daných předpisů podle práva příslušné země výhradně sami. Přístup k informacím a/nebo dokumentaci na Internetových stránkách KBA ze zemí, ve kterých je tento přístup nezákonný, není dovolen. V tomto případě, a pokud chce uživatel vstoupit do obchodního vztahu se společností KBA, musí tento uživatel kontaktovat zástupce společnosti KBA v příslušné zemi.

10.4

Platí německé právo s vyloučením aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

Objednat tištěné brožury
    Objednat