Skupina Koenig & Bauer usiluje o dosažení obratu koncernu ve výši 1,5 mld. € s EBIT marží 7 - 10 % do roku 2023Silní do budoucnosti díky důslednému určení růstových trhů

  • nejvyšší EBIT ve 201leté historii firmy
  • EBIT marže 7,1 % výrazně nad průměrnou hodnotou ve strojírenství
  • obrat 2018 omezen dostupností dílů
  • dobrý stav zakázek
  • silné operativní cashflow
  • podíl vlastního kapitálu ve výši 38,5 %
  • výnos z dividend 2,7 % při vyšším návrhu na výplatu dividend 1 € á akcie
  • koncernové cíle 2019: organický růst obratu až 4 % a EBIT marže okolo 6 %

Würzburg, dne 21. března 2019
Dosaženými pokroky ve strukturálně rostoucím odvětví potisku obalů, které je méně citlivé vůči konjunktuře, dosáhla skupina Koenig & Bauer významného pokroku při strategické orientaci na trvalý ziskový růst. CEO Claus Bolza-Schünemann: „Díky rekordnímu množství přijatých zakázek se nám podařilo ve flexibilním potisku obalů rozšířit náš podíl na světovém trhu na 9 %. V průmyslovém značení vzrostl obrat za poslední tři roky okolo 50 %. U plochého výseku se od akvizice společnosti Iberica v roce 2016 navýšily tržby o více než 50 %. Vstup na trh pro zařízení na lepení skládaných krabic a plánovaný joint venture se společností Durst v digitálním potisku skládaných krabic a vlnité lepenky představuje další významné milníky.“ CFO Mathias Dähn: „Potěšující potenciál obratu a výnosu se může dostavit s naší digitální tiskovou platformou RotaJET v oblasti tisku dekorů a flexibilního potisku obalů při výraznějším nahrazení doposud převládajících analogových tiskových postupů a výraznější náhradě výroby vlastních dekorových papírů nábytkářským a podlahářským průmyslem. Po rozsáhlém procesu vyhodnocování se renomovaný koncern na výrobu obalu Tetra Pak rozhodl pro náš velkoformátový stroj RotaJET pro celobarevný digitální potisk nápojových kartonů. Dvě další objednávky na stroje RotaJET jsme získali pro digitální tisk dekorů.“

Stanovený cíl výnosu pro rok 2018 splněn

EBIT koncernu mírně stoupl i přes některé potíže s dostupností dílů a vývoji trhu z 81,4 mil. € v předchozím roce na 87,4 mil. €. S EBIT marží vzrostlou z 6,7 % na 7,1 % uspokojivě dosáhla skupina Koenig & Bauer za rok 2018 hodnoty okolo 7 %. CFO Mathias Dähn: „Vycházejíc z EBIT výnosu 5,4 % očištěného o speciální vlivy v základním roce 2016 usilujeme při lineárním průběhu našich koncernových projektů k realizaci růstu výsledku ve výši 70 mil. € o roční zlepšení marže o 0,7 % na 9 % v roce 2021. Pro rok 2018 vyplývá linearizovaná cílová hodnota 6,8 %, kterou jsme dosaženou marží 7,1 % výrazně překročili.“

Vysoký objem přijatých zakázek

Již oznámená posunutí expedic strojů do hospodářského roku 2019 v důsledku úzkých míst v oblasti dílů omezila dosažení cíle obratu. Hodnotou 1.226,0 mil. € se výnosy koncernu pohybovaly pouze lehce nad hodnotou předchozího roku 1.217,6 mil. €. Skupina Koenig & Bauer usilovala pro rok 2018 o organický nárůst obratu okolo 4 %. U objemu přijatých zakázek ve výši 1.222,0 mil. € (předchozí rok: 1.266,3 mil. €) vzrostl stav zakázek na 610,9 mil. € (předchozí rok: 606,2 mil. €).

Návrh na výplatu dividend 1 € á kusová akcie

Vysoké daňové náklady ze spotřeby aktivních odložených daní na neuhrazené ztráty minulých let ovlivnily výsledek koncernu. Výsledkem 64,0 mil. € odpovídá výsledek koncernu v hospodářském roce 2018 (předchozí rok: 81,1 mil. €) podílovému výsledku á akcie 3,86 € (2017: 4,91 €). „Díky dobrému koncernovému výsledku a bilančnímu zisku generovanému u holdingové společnosti Koenig & Bauer AG můžeme v naší dividendové politice pokračovat s vypláceným podílem v horní části našeho cílového koridoru od 15 % do 35 % výsledku koncernu“, řekl CEO Claus Bolza-Schünemann. Dle toho bude představenstvu a dozorčí radě předložen na valné hromadě konané dne 22. května 2019 návrh dividenda 1 € á akcie. To odpovídá vyplácenému podílu 25,9 % z výsledku koncernu a výnosu z dividend 2,7 % na závěrečný kurz 2018.

Sheetfed omezen dostupností dílů

Hodnotou 613,0 mil. € se pohyboval objem došlých zakázek v segmentu Sheetfed pod hodnotou předchozího roku 656,2 mil. €. Za dobré situace s projekty brzdila úzká místa při dostupnosti dílů dlouhými dodacími lhůtami nový obchod. Situace s díly také přispěla v porovnání s předchozím rokem (660,2 mil. €) nižšímu obratu 647,4 mil. €. Obdobně se EBIT se 36,5 mil. € nacházel pod předchozím rokem (37,5 mil. €). I přes pokračující cenový tlak ze strany konkurence byla EBIT marží 5,6 % udržena dosažená úroveň (2017: 5,7 %). K nižšímu stavu zakázek 199,1 mil. € oproti předchozímu roku (233,5 mil. €) přišel na začátku roku 2019 dobrý objem zakázek.

Výdaje na růst zatěžují výsledek divize Digital & Web

Objednávky v segmentu Digital & Web vzrostly ze 139,6 mil. € na 167,6 mil. € především rekordním objemem přijatých zakázek ve flexibilním obalovém tisku, kterým nové zaměření v tomto obchodním poli přineslo první úspěchy. Zatímco se nový obchod se stroji HP pro digitální předtisky vrstev vlnité lepenky vyvíjel zdrženlivě, bylo prodáno vícero zařízení digitální tiskové platformy RotaJET pro tisk dekorů a flexibilní potisk obalů a výrazně překročena hodnota předchozího roku. Obrat ve výši 150,7 mil € byl o něco nižší než v předchozím roce (154,2 mil. €). Nižší výnosy zatížily EBIT výdaji na vstup na trh a růst v digitálním tisku, u flexibilních obalů a digitálního potisku obalů a vlnité lepenky. Analogicky tomu se pohyboval EBIT s -10,5 mil. € pod hodnotou předchozího roku -4,3 mil. €. Stav zakázek se zvýšil z 61,5 mil. € na 78,4 mil. € ke konci roku 2018.

Nárůst obratu u segmentu Special

Po uzavření velkých zakázek a principiálně dobré situaci s projekty zůstává v ceninovém tisku vysoká volatilita z důvodu často vleklému udělování zakázky a převládajících velkých projektů. V segmentu průmyslového značení se podařilo dosáhnout dalších podílů na trhu a zvlášť si vybudovat tržní pozici v tabákovém průmyslu a průmyslu pneumatik. Nižší objednávky v potisku na plech a sklo a duté předměty vedly v segmentu Special k objemu přijatých zakázek 502,4 mil. €. pohybujícím se pod hodnotou předchozího roku (533,7 mil. €). Obrat vzrostl z 467,9 mil. € na 490,5 mil. € nárůstem v tisku cenin, průmyslovém značení a potisku na sklo/duté předměty. Po výsledku 53,7 mil. € v předchozím roce byl v roce 2018 dosažen EBIT 49,7 mil. €. Díky výši 344,6 mil. € (2017: 324,0 mil. €) se podařilo dosáhnout na konci prosince vyššího stavu zakázek, který zajistí dobré vytížení v nadcházejících měsících.

Silný finanční a bilanční profil

Cashflow z provozní činnosti v hodnotě 66,3 mil. € bylo oproti předchozímu roku 23,8 mil. € mimořádně silné. V porovnání s předchozím rokem (-59,6 mil. €) na -19,5 mil. € výrazně vylepšené volné cashflow zatížily vysoké investice a poslední výplatní splátka na částečné financování důchodových rezerv. Vedle dobré vlastní likvidity máme k dispozici konsorciální úvěrovou linku s dlouhodobou platností na dobrém a stabilním finančním základu. Naše silná bilanční struktura byla nárůstem podílu vlastního kapitálu dále vylepšena na 38,5 %.

Cíle koncernu 2019

CFO Mathias Dähn: „Se stavem zakázek, který vzrostl ke konci roku 2018 na 610,9 mil. €, a dobrým vývojem zakázek v lednu a únoru 2019 máme v rámci celého koncernu dobré vyhlídky až do léta 2019 a v tisku cenin díky dobrému stavu zakázek až do roku 2020. U našich zákazníků na celém světě roste dále objem tiskové produkce především v segmentech obalů a bankovek. S výjimkou tiskáren v Číně vyrábějících na export je náš objem přijatých zakázek doposud stěží ovlivněn aktuálním politickým a hospodářským vývojem. Pokud se tyto rámcové podmínky v příštích měsících výrazně nezhorší, usilujeme pro rok 2019 o organický růst obratu v koncernu až o 4 % a EBIT marži okolo 6 %. Vedle ročního zlepšení marže o 0,7 % z koncernových projektů na zvýšení výsledku spočívá zatížení marže z ofenzivy růstu 2023, jejíž náklady odhadujeme kumulovaně pro roky 2019 až 2021 v hodnotě okolo 50 mil. € při větším zatížení počátečního roku. Při slabé konjunktuře může být EBIT marže až o 2 % body nižší.“

Střednědobé cíle do roku 2023

CEO Claus Bolza-Schünemann: „S naší Ofenzívou růstu 2023 chceme ofenzivně využít aktuálně se nabízející šance na trhu potisku kartonáže, vlnité lepenky, flexibilního potisku obalů, 2dílných plechovek, průmyslovém značení, potisku skla a tisku dekorů nebo v oblasti následného zušlechťování pro trvalý růst zisku. Vliv nestálého obchodu s cennými papíry se s vyšším podílem obalů na obratu koncernu sníží. U kotoučových ofsetových strojů pro novinový a akcidenční tisk vycházíme z dalšího poklesu obchodu. Se všemi našimi iniciativami a projekty usilujeme do roku 2023 o nárůst obratu koncernu okolo 1,5 mld. € s EBIT marží mezi 7 % a 10 %. K nárůstu obratu a výsledku mají přispět všechny tři segmenty. Vedle podílu dividend od 15 % do 35 % výsledku koncernu jsou podíl vlastního kapitálu více než 45 %, cílové rozpětí pracovního kapitálu mezi 20 % a 25 % obratu a podíl servisu na obratu 30 % dalšími cílovými veličinami.“

Detailní přehled výsledků

Kompletní výroční zpráva je stažení zde.

Downloads

Lena Landenberger
Investor Relations

Friedrich-Koenig-Straße 4
97080 Würzburg
Germany

T: +49 931 909-4085
E-Mail

Objednat tištěné brožury
    Objednat